Samarbejde med forældre

Samarbejde med forældrene:

En vigtig del i et barns liv i en institution er samarbejdet mellem forældre og personale. Basale følelser som tillid, tryghed og tiltro til personalet skal være til stede hos forældrene, for at barnet kan nære samme følelser.

I Røde Ko i Centrum vil vi gerne at forældre samarbejdet er baseret på dialog, ærlighed, respekt og ligeværdighed.

Vi forsøger, at tydeliggøre vore pædagogiske grundholdninger, dels gennem skriftligt materiale på hjemmesiden, skovfolder og nyhedsbreve, dels gennem den daglige snak, ved samtaler og på forældremøder. 

Vi anser den daglige kontakt som den vigtigste kommunikation, og vi hilser hver dag på alle børn og forældre, og vi siger farvel når vi går. For at sikre, at vores forældresamarbejde fungerer så optimalt som muligt, arbejder vi med at gøre vores kultur inkluderende og synlig.

Røde Ko i Centrum er primært børnenes hus. Det er dem der skal fylde huset, og forældrene kan støtte op om dette ved at træde ind i de rammer huset giver. Vi ønsker, at forældrene skal føle sig velkomne i huset, og at de lærer både personaler, andre forældre og børn at kende. Det er vigtigt for børnene, at de føler sig set af deres legekammeraters forældre og vi ønsker at forældrene både har øje for eget barn men også for de andre børn, når de er i huset. 

Der kan til tider være mange ikke ansatte om eftermiddagen ved afhentnings tid, og det er vigtigt, der først og fremmest er plads og rum til børnene – det ønsker vi forældrene har øje for så de tilgodeser børnenes behov - også de børn der endnu ikke er hentet.                                                     

I det hele taget ser vi gerne at forældrene har et deltagende perspektiv på at være i huset, som værende en del af et fællesskab med alle der færdes i huset og deltage aktivt i det liv, der er en stor og vigtig del af det enkelte barns verden.

Det kan man gøre ved f.eks. at bakke op om den oprydningskultur vi ønsker at have i Røde Ko i Centrum. Hjælp jeres barn med at rydde det op, det er i gang med at lege med, når I henter. Det kan være ved at læse dagens lille hverdagsfortælling/info på KBhbarn, tavlen i børnehaven og evt. spørge ind til dagen og tale om det derhjemme med sit barn. Det kunne også være at læse en bog højt for en flok børn, hvilket er en dejlig ting for et barn at opleve sidst på dagen. Det er også at sende friske og udhvilede børn i institutionen, læse vores nyhedsbreve, sørge for at garderoben er tip top med skiftetøj, regntøj, bleer o.lign. I børnehaven at madpakke og drikkedunk følger vores kostpolitik og er velegnet til tur. Og det er at melde sygedage, fridage og ikke mindst ferie til os.                 
Til tider har vi travlt og det kan være svært at finde personale der har tid til at tale. Nogle dage må man vente lidt med at afbryde, andre dage må man opgive og så vende tilbage næste dag. Nogle dage vil forældrene opleve personalet selv henvender sig, andre dage må forældrene selv være opsøgende. Vores fokus vil altid være på nærværet med børnene. Men som regel vil der være tid til et stikord eller to. 

Opstår der situationer i barnets liv som har indvirkning på barnets trivsel skal vi vide det. Det er vigtigt vi ved, hvordan barnet har det derhjemme. Både når det går godt og hvis der er problemer, der berører barnet i hverdagen. Vi tager altid udgangspunkt i, at barnet har det godt, hvis vi ikke har hørt andet. Så fortæl os, hvis der sker ting i familien, der kan påvirke barnet så vi kan vise hensyn. Og spørg os for uddybning og forklaring, hvis I hjemme hører jeres barn fortælle ting I ikke forstår eller er uenige i. 

Hvis vi taler med barnet om ting hjemmefra, der vækker bekymring hos os, deres adfærd ændrer sig eller skaber unødvendige problemer taler vi med Jer forældre med det samme.

Hvis I har brug for en snak med os om ting, der kræver mere ro og længere tid, planlægger vi en samtale. Samtalen vil som udgangspunkt være med to primærpædagoger.

Skulle der opstå nogle ting, man ikke helt forstår eller som vi måske ikke har fået formidlet godt nok, er det vigtigt for os at I forældre ved, I altid er velkomne til at henvende jer. Det kan være både små og store ting, som man undrer sig over og de eneste der kan være med til at oplyse, informere eller eventuelt løse nogle problemer er personalet. Skulle der på nogen måde opstå disharmoni mellem nogle parter i huset, så skal personalet straks involveres, så der kan tages hånd om konflikten eller problemet. 

Forældresamtaler: Når barnet har gået i vuggestue i en måned holder vi en samtale med jer forældre om hvordan det går. Vi afholder der ud over et stuemøder om foråret og en fællesspisnings om efteråret. 

Ved overgangen fra vuggestuen til børnehave vil der være en overleveringssamtale, hvor personale fra både vuggestuen og børnehave deltager. Efter cirka 2-3 måneder i børnehave holder vi en samtale, hvor vi taler sammen om, hvordan barnet trives og er på vej udviklingsmæssigt. Når forældre skal opskrive deres barn til skolestart i november, kan det være en idé at tale om sit barns trivsel og skoleparathed med en af gruppens pædagoger. Derfor indbyder vi til en samtale, som kan være med til at afklare forældrene om barnet skal i skole, og hvad der evt. skal arbejdes lidt med. Dog skal det påpeges, at det er politisk bestemt, at børn skal i skole i det år de fylder 6 år.

Forældremøder: Vi afholder to årlige forældremøder. Et i efteråret som gerne er fælles med et foredrag og generalforsamling. Og et i foråret gruppevis. 

Forældreaktiviteter: For at alle - både børn, personale og ikke mindst forældre - kan lære hinanden bedre at kende, opfordrer vi til at forældrene engang imellem holder Kaffe Mik om eftermiddagen. For at alle samtidig skal mærke, vi er et samlet hus, holder Røde Ko i Centrum en gang om året i samarbejde med forældre bestyrelsen sommerfest i Kongens Have, hvor forældrene sammen med børnene får lejlighed til at være sammen på tværs af hele huset. Juletræs festen arrangeres af personalet og holdes afdelings vis. 

Personale og Forældresamarbejdet 

Da vi er mange forskellige mennesker samlet, med hver vores ønsker og forventninger, er dialog, tillid og forståelse nøgleordene. Det betyder, at vi gensidigt, både forældre og pædagoger, forholder os til dagligdagen omkring børnene med åbenhed, interesse, undren og spørgsmål.

Vi ønsker, at dialogen med vores forældre, overordnet og i det daglige, er præget af åbenhed, tillid og respekt. Hvis I som forældre oplever ting eller situationer i Røde Ko i Centrum, der ønskes uddybet eller forklaret, kontaktes gruppe/stuepædagogerne. Vi ønsker en konstruktiv dialog, hvor I/vi går til de implicerede parter.