Regler og pligter

 

RELEVANT LOVGIVNING, for offentligt ansatte i daginstitutioner (Eller følg link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202#K2 )

I ”Lov om social service” formålsparagraf 8 stk. 2 står at ”Dagtilbudene… i samarbejde med forældrene [skal] give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse af og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og … Bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”.

Som offentlig ansatte har vi tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke må videregiveoplysninger af privat karakter til andre uden samtykke fra den som oplysningen vedrører. Vi har dog ikke tavshedspligt personalet imellem. Vi er desuden omfattet af underretningspligt.. det vil sige, at vi har pligt til – blot ved en formodning om omsorgssvigt – at underrette de relevante instanser, hvis et barn mistrives. Underretningspligten går forud for tavshedspligten. Hvilket betyder, at vi kan underrette uden samtykke fra den som oplysningerne vedrører, f.eks. forældremyndighedsindehaveren. Som offentligt ansatte har vi oplysningspligt. Vi har pligt til at videregive relevante oplysninger informationer til sagsbehandleren, hvis hun beder om dette. 

Tavshedspligt: se Forvaltningsloven § 27, omfattet af straffeloven.

Underretningspligt: se ”Lov om social service” § 35.

Oplysningspligt: se ”Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område” § 12.

§ 2

Loven trådte i kraft den 1. august 2004, alle børn har behov for rum til leg, læring og udvikling. 

Desværre er der børn, der ikke har samme muligheder for udfordring og læring som hovedparten af børn i Danmark har. Børn med en belastet familiebaggrund har større risiko for at gentage forældres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, korte og dårlige uddannelsesforløb eller misbrugsproblemer. Disse øgede risikofaktorer kaldes også negativ social arv. 

I publikationen ”En god start til alle børn” fra Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet fremgår det, at jo tidligere man sætter ind med støtte til barnet, jo større er sandsynlighederne for at brude med negativsocial arv. (2003). Vidensopsamlingen beskriver danske og udenlandske erfaringer og er udarbejdet af gruppen bag forskerprogrammet ”social arv”, der ledes af Socialforskningsinstituttet.

Vidensopsamlingen påpeger, at udenlandske forsøg har vist, at god dagpasning med fokus på at styrke og støtte børns intellektuelle, emotionelle og sociale kompetencer kan bidrage til at bryde end negative sociale arv.  

Bilag 2 Ændringer pr. 1. oktober 2005

§ 8a. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0,5 til 2 år og aldersgruppen 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanene samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje. 

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i dagtilbuddet skal lede frem imod, jf. stk. 1. socialministeren fastsætter nærmere regler for indhold af overordnede mål for læring i dagtilbuddene. 

Stk. 3. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen med henblik på eventuelt revision.” 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=202350