Kollektiv ledelse

Her i Røde Ko har vi en ledelse der er delt ud på de uddannede pædagoger. Ledelsen har fordelt sig således:

·         Pædagogisk gruppe
·         Personale politisk gruppe
·         Økonomisk gruppe

Pt. bruger vi 1 time pr. uge pr. pædagog på kontoret. Derudover kommer forskellige møder samt særlige opgaver, der planlægges eller udføres når/hvis vi har en dag med få børn.

Pædagogisk ledelsesansvarlige er: Kirsten, Sofie og Tuss
·         Indkaldelse og afholdelse af personalemøder og stuemøder 
.         Ordstyre 
.         Dagsorden og referater
·         Årshjul, hvad gøres hvornår
·         Arbejdet med og udfærdigelse af lærerplan.
·         Pædagogisk udviklingsarbejde
·         Tilrettelæggelse af praktikforløb
·         Opsøgende arbejde i forhold til pædagogiske kurser
·         Pædagogiske dage
·         Børnemiljø vurdering
·         Samarbejde med pædagogisk konsulent, talepædagog, PPR
·         Forældersamarbejde
·         Pædagogisk bogklub/ Bibliotek
·         Materialer til nye forældre og børn
·         Nyhedsbreve
·         Pædagogik hvad rør sig?
·         Hjemmeside
Andre pædagogiske tiltag fordelt over alle 3 ledelses grupper er: Pejlemærker, Ressourceteam, Stærkt samarbejde.

Personalepolitisk ledelsesansvarlige er: , Gitte BH Arbejdsmiljørepræsentant, Sara og Rit 
·         Ferieplanlægning
.         Ferieplaner
·         Vikarer
·         Skemalægning
·         Ansættelse og afskedigelse
·         Månedsamtaler
·         Medarbejdersamtaler, trivselsamtaler, sygdom og  sygefraværsamtaler
·         Materialer nye medarbejdere, ambulanceplan
·         Mus og gus
·         Personalepolitik
·         Uddannelses planer/ Kurser, Årshjul, Budget
.         Omsorgsplan
·         Udtalelser, Stuen - Pæd
·         Arbejdspladsvurdering APV og TRIO gruppe
·         Trivselsfremmende foranstaltninger, personalepleje
·         Fraværsatstistik
·         Ansættelses breve

Økonomisk ledelsesansvarlige er: Helle, Duddi og Charlotte
·         Samarbejde med regnskabs føreren
·         Samarbejde med forvaltningen
·         Løn
·         Budgetkontrol
·         Budgetvejledning og budgetlægning
·         Månedlig kontrol og styring
·         Børnetal og normering/ pladsanvisning og oversigt over tilsandings problemer
·         Fakturering
·         Udlæg og afregning af kasse og afstemning af kasse
·         Bank
·         Månedsedler
·         Afspadserings regnskab
.         Ugepakke

 Øvrige arbejdes opgaver og ansvarsområder:
·         Bestyrelsesansvarlig, kontakt og formidling til og fra bestyrelsen: Duddi og Rit
.         Indkøb bletjenesten
.         Computer og internet
.         Telefonsystem
.         Kontakt til køkken medarbejderen
.         Kontakt til rengøringsfirma
.         Skovhuset
.         Ejendomsadministration
.         Fremmøde lister, sygefraværs registrering
·         Netværks ansvarlige
.         Hjemmeside
.         Elevator 
·         Tillidsrepræsentant
·         Arbejdsmiljørepræsentant
.         TRIO
.         MED udvalg
.         Hauser legeplads ansvarlige
 
Vuggestuen enheden, børnehave enheden og udflytter enheden er ansvarlige for dagligdagen og driften i den enhed man nu er i. Man har ad hoc beslutningsretten i sin enhed men for at sikre kollektivismen så har man også forpligtigelsen til i høj grad, at videreformidle ens arbejde; bekymringer, tanker, ideer, behov osv. til resten af organisationen.

Vi sikre enhedernes samarbejde ved daglig kontakt og hyppige møder. Der holdes bla. ledermøde hver tirsdag og vi arbejder konstant med organisationens kommunikation. 

Den kollektive ledelsesform stiller krav til den enkelte pædagog om at være ansvarlig og fagligt funderet da vi hver især er ledelsen. Formen stiller krav til den enkelte om at kunne varetage sine udvalgs opgaver, fremlægge, videreformidle, udvikle, udstille og modtage feedback på dette arbejde. Dette er med til at øge den enkeltes ansvarlighed overfor organisationen; hvis noget går galt er man en del af dét og med til at bære ansvaret, hvorfor det bliver vigtigere for ansatte at organisationen fungerer.

Røde Ko har været kollektivt ledet siden oprettelsen i 1972. I begyndelsen var det på forsøgsbasis, men siden blev det en permanent aftale med Københavns kommune.

Efterhånden som vilkår, krav og opgaver har ændret og udviklet sig, har måden at lede kollektivt også udviklet sig. Der er kommet mange nye opgaver til, spændende og udfordrende, men også tidskrævende. Vi har altid prioriteret ledelse højt og seriøst, deltaget i kurser, konferencer og temadage om ledelse, som vi så efterfølgende har omskrevet til vores virkelighed med kollektiv ledelse.

Vores forælder bestyrelse er vores øverst besluttende myndighed og vi danner netværk med 5 andre institutioner der ligeledes er kollektivt ledet.