Netværkssamarbejdet i det kollektive netværk.

Da Københavns kommune tog initiativ til indførelse af en ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet, hvor souschefrollen blev nedlagt og hvor der blev dannet klynger og netværk, blev Røde ko i centrum i 2011 en del af det kollektive ledede netværk i indre by. Vi indgik som daginstitution i en forpligtende netværksaftale med 4 andre selvejende og kollektivt ledede institutioner. Formålet med dette netværkssamarbejde er at løse opgaver i fællesskab, udvikle pædagogik og give ledelsesmæssig sparring institutionerne imellem. Ultimo 2012 blev netværksaftalen udvidet med en økonomisk del, efter krav fra kommunen. Denne del består af en pulje hvor hver af de 5 institutioner har afsat et beløb, procentvis ud fra den enkelte institutions årsbudget. Puljen er øremærket til at dække akutte udgifter som kan opstå i den enkelte institution, hvor denne så ikke er økonomisk bæredygtig. For at søge økonomisk hjælp fra puljen skal der søges via den fælles netværksbestyrelse som er dannet og konstitueret til formålet. I bestyrelsen er alle de 5 institutioner repræsenteret ved forældre og en netværkskoordinator.

I netværket har vi valgt en fælles netværkskoordinator som deltager i ledermøder i kommunalt regi, og denne post går på skift hvert andet år mellem vores institutioner i netværket. I netværket holder vi møde hver måned hvor der deltager to udvalgte repræsentanter fra hver institution. Endvidere holder vi i forlængelse af disse møder hver anden måned, et ressourceteam møde som er et tiltag fra Københavns kommune for at sikre tidlig opsporing og hjælp til børnegruppen. Vi samles i en fast gruppe bestående af personaler fra de 5 institutioner, samt pædagogisk konsulent, talepædagog, PPR Psykolog, sundhedsplejerske, støttepædagog og en ledende repræsentant fra SOF.(Social Og sundheds Forvaltningen.) Her debatterer vi dilemmaer, pædagogiske udfordringer og løsningsmuligheder.

Det kollektive netværk er et fortløbende samarbejde hvor vi i fællesskab har mål for pædagogisk og ledelsesmæssig udvikling. Vi har dannet tætte bånd imellem vores 5 institutioner. F.eks. har vi været en del af et fælles projekt, hvor vi fokuserede på sundhed, fysisk aktivitet og motoriske lege som rød tråd.  Vi afsluttede med fest, musik og fælles lege i kongens have.  Vi har endvidere haft et fælles forældre arrangement for alle forældre og personale i netværket. Oplægsholder var forsker Ann Elisabeth Knudsen som er foredragsholder og forfatter.

Fremadrettet har vi visioner og interesse i at fortsætte det gode samarbejde til gavn for alle implicerede.

De fire institutioner som vi samarbejder med er:

Idrætsbørnehaven Hylet

Vuggestuen Røde Rose

 

Krauseren

 

Asmundsminde