Tilsyns rapport 2019

 

Notatskabelon til pædagogisk tilsyn med dag- og fritidstilbud

Institutionsnavn: Røde Ko i Centrum
Konsulent: Gitte Mikkelsen
Dato for faglig dialog: Onsdag d. 3. 4 2019 Deltagere: Alle personaler i den kollektive ledelse

 

1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

Tilpasning: Gul

  • I forhold til at tilbyde børn et læringsmiljø gennem hele dagen, hvor børnene inddrages positivt, så de er aktive socialt og kropsligt, - anbefales I at lægge alle hverdagssituationer til rette, så børnene kan gøre selv

  • I anbefales at skærpe og holde fast i brug af omsorgsbegrebet, når børn befinder sig i udsatte positioner

    Begrundelse:

  • Observationerne i vuggestuen viser, at det ikke er alle hverdagens situationer, som bliver lagt til rette, så børnene kan gøre selv. F.eks. ved morgenbordet, hvor hele børnegruppen med alle voksne er samlet og får tilbudt frugt, brød og noget at drikke via en servicerende voksen.

  • I dialogen talte vi om læreplanen i forhold til at organisere hele dagen i et læringsperspektiv. Fokus er her på barnets bidrag til egen læring og den voksne som positiv rollemodel. At dette samtidig giver gode betingelser for aktive og positive sociale relationer. Hvis det skal lykkedes, så skal der være god tid. Det betyder, at måltidet bliver en pædagogisk aktivitet i sig selv og det skal overvejes at dele børnene op i mindre grupper. Det er en unik meningsfuld læringssituation, hvis de alle får lov at hælde selv, at smøre brødet, sende tallerkener og fade videre m.m.. Vi talte samtidig om, at opgaven går ud på at bruge sig selv som positiv rollemodel og skabe en kontekst, hvor børnene kan spejle sig i og hjælpe hinanden, - fordi der er ro og et fælles fokus. Det betyder, at man som pædagogisk personale skal lægge vægt på det, der sker i rummet, give det fokus, sætte ord på ved at beskrive egne handlinger og løbende udfordre børnene tilpas, så måltidet netop fortsætter med at være pædagogisk relevant. Man skal således reflektere over, f.eks. kandernes antal og størrelse, hvor meget vand, der skal være i, - alt efter de enkelte børns nærmeste udviklingszone, give det fokus ved at sætte ord på, og forvente og fortælle til børnene, at de lærer at hælde, række og smøre ved at øve sig.

I dialogen talte om 2 børn, som vurderes at befinde sig i udsatte positioner. Det kan være vanskeligt at finde frem til den bedst mulige praksis, som både favner børn der har det svært og den øvrige børnegruppes udviklingsbehov. Første skridt er at få identificeret jeres arbejdshypotese. ”hvad er det for et omsorgsbehov, barnet fortæller os via sin adfærd?”. Når vi er skarpe på, hvad der er i spil hos barnet, så bliver vi også skarpe på vores strategier og personale og forældresamarbejde omkring barnet. Ofte er der brug for indsatser på flere planer. Der skal tænkes i pædagogiske bagdøre og det skal overvejes hvorvidt det er pædagogisk hensigtsmæssigt at afsætte 2 voksne til en aktivitet med en større gruppe frem for at udmønte en gruppe aktivet med en voksen og bruge den anden voksen til en mere skræddersyet aktivitet for det barn eller de børn der har det svært i større fællesskaber.

Jeres relationsarbejde er ellers kendetegnende ved at være imødekommende, lydhøre, interesserede, hjælpsomme og med god fordeling der viser, at jeres engagement og opmærksomhed er rettet 100 procent mod børnene. Særlig turen i skovbørnehaven var eminent også i forhold til et barn i udsat position, hvor hele børnegruppen blev guidet og rummet på en måde, så det var muligt også for barnet i udsat position at få mange små positive samspil med andre i spil.

 

2. Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle

Tilpasning: Gul

  • Med henblik på at give de bedste betingelser for børns aktive deltagelse i forskellige børnefællesskaber anbefales I at fokusere, guide og lede børnegrupperne frem for de enkelte børn

  • Husk at mindre grupper giver bedre betingelser for det pædagogiske inklusionsarbejde

  • Obs på at tænke strategisk i høj og lav arousal, når I skal arbejde med grupper af børn

  • Husk desto mere I nørder med rum og indretning desto bedre betingelser for legene og dermed børnefællesskaberne

 

Begrundelse:

Observationen af yogaforløbet giver et billede af, at I støtter og hjælper de enkelte børn i børnegruppen. Dette kom konkret til udtryk ved, at børnene blev hjulpet og støttet til at tage strømper og sko af en ad gangen, hvilket betød at nogle af de børn, der ikke lige fik den konkrete hjælp løb lidt rundt til den voksne havde tid. I dialogen talte vi om, at denne tilgang til opgaven faktisk ikke giver de betingelser der skal til i forhold til at have fokus på og bruge børnefællesskabet som et pædagogisk greb, - i forlængelse af, hvad den styrkede læreplan bl.a. har spot på. Der er så meget motiverende læring at hente ved at arbejde med børnefællesskaber i små og større grupper. Børnene vil gerne hinanden og de spejler sig i hinanden. Så der er både konkrete færdigheder, som de bliver motiveret for at øve sig i, når de ser, hvad hinanden gør, ligesom de får mulighed for at videreudvikle positive sociale relationer, når de bliver opfordret til at hjælpe hinanden. Dette er i høj grad med til at skabe mange inkluderende børnefællesskaber med aktive deltagelsesmuligheder.

Vi talte om yogaobservationen også i forhold til udfordringen i at få børnene samlet i et yogafællesskab. At det formentlig havde givet nogle bedre betingelser, hvis børnegruppen var blevet opdelt med hver sin voksen. Endelig talte vi også om at tænke strategisk i forhold til, hvornår man skal lave noget med gruppen som fordrer høj eller lav arousal. Såfremt børnene i forvejen er i høj arousal, så kan det være et godt greb at starte med aktiviteter i høj arousal som f.eks. disco dansen. I kan eksperimentere med dette og gøre jeres egne erfaringer. Børnegrupperne er forskellige også fra dag til dag, så det kan være et godt pædagogisk greb at have med i ryksækken.

I arbejder med rum og indretning bl.a. i forlængelse af tilsynsrapportens anbefalinger fra sidste år. Det er dejligt at se, at I tænker I at animere og tilbyde børnene små 1, 2-3 positions legesteder. Det er lidt forskelligt, hvor meget I animerer og nørder med rum og indretning. Husk der er vigtigt at nørde og animere for det er de små detaljer, rekvisitter og antallet af disse, der har indflydelse på børnefællesskabernes muligheder for at komme i gang med og videreudvikle legene.

 

3. Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

Vedligehold: Grøn

• Det anbefales at prioritere alles deltagelse på de kommende sprog kompetenceudviklingsforløb

Begrundelse:

Vi talte om de sprogkompetenceudviklingsforløb, som lige nu tilbydes via området. Sprog kompetenceudviklingsforløbet er praksisnært og vil i den grad give mening for jer alle. Tilbagemeldinger fra andre personaler, der har været afsted er, at man får viden, som er lige til at anvende i praksis efterfølgende. På den baggrund anbefales I at tilmelde jer alle til efteråret.

I vuggestuen arbejder I med at udvide og strække børnenes sprog ved at opfordre børnene til at gå i dialog med hinanden, invitere hinanden med ind i legene fremfor, at det kun er et forhold mellem barnet og den voksne. Endelig sættes der tillægsord på begreberne f.eks. siger man rulle pølse frem for pølse osv. Derudover er I bevidste om at sætte et formål på, når I skal på tur. F.eks. vi skal ud og kigge på duer, rutche på rutchebanen, gynge på gyngerne, grave huller m.m.

I børnehaven arbejder man med ugens ord. Det f.eks. være centrifugal kraften, fordi det giver mening i udforskning af natur og science i skovbørnehaven. Derudover læses der i aldersgrupper, så er betingelserne nemlig bedre i forhold til at udfolde og strække sproget, så det bliver relevant for alle.

 

4. Forældresamarbejde – forældrepartnerskab

Vedligehold: Grøn

• I anbefales at indlede et samarbejde med forældrebestyrelsen i forhold til de specifikke kommunikationsudfordringer I oplever omkring ferie, indtjekning m.m.

Begrundelse:

I dialogen fortæller I, at I har en udfordring i forhold til at forældrene ikke altid får tjekket børn ind, ikke får givet besked i rette tid vedr. ferie bl.a.. Det er et reelt problem, fordi I jo skal have styr på det. I skal jo vide, hvorvidt der skal sættes vikarer på m.m.. Denne problematik har negativ indflydelse på jeres rammer og betingelser for kerneopgaven altså omsorgen for børnene. På den baggrund anbefales I at indlede et samarbejde med jeres forældrebestyrelse, da de jo har arbejdsgiveransvaret for jeres arbejdsmiljø. Det vil være givende for børnenes lærings og omsorgsmiljø, hvis denne opgave kommer væk fra jeres skuldre.

 

5. Sammenhæng – også i overgange

Vedligehold

Begrundelse:

På tidligere tilsyn har vi talt om jeres overgangsstrategier som både er skriftliggjort og velimplementeret gennem mange år. I har således strategier for modtagelse af vuggestuebørn, overgangen til børnehaven samt videre til skole/frit. I deltager på stærkt samarbejdsmøderne.

I fortæller at den nye vidensoverdragelsessystem er problematisk at implementere. Det er særlig i forhold til forældredelen dette volder problemer. Vidensoverdragelserne kan ikke sendes videre til skolen, hvis forældrene mangler samtykke delen. Det er desværre ikke helt logisk for forældrene at finde frem til deres del i systemet, hvilket betyder at en del vidensoverdragelser ikke er kommet videre til skolen.

 

6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Tilpasning: Gul

• I anbefales at systematisere omsorgsanalyserne i forhold til børn i udsatte positioner

Begrundelse:

Observationen i bybørnehaven og den efterfølgende tilsynsdialog giver mig et billede af, at I ikke altid får udarbejdet en omsorgsanalyse i forhold til børn i udsatte positioner. På den baggrund anbefaler jeg, at I får lavet en systematik, som sikrer, at I altid får delt jeres viden, reflekteret og analyseret jer frem til, hvad det er for et omsorgsbehov, barnet har brug for at blive mødt på. Husk I kan altid få support af mig i forhold til denne anbefaling, hvis I har brug for det.